Нормативно - правова база щодо створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року №175 “Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу”

 Закон України від 21 липня 2020 року № 819-IX "Про сільськогосподарську кооперацію".

 Закон України від 10 липня 2003 року № 1087 "Про кооперацію".

Закон України від 17 липня 1997 року № 469 "Про сільськогосподарську кооперацію" в редакції Закону України від 20.11.2012 № 5495.

 Наказ Мінагрополітики України від 21 травня 2013 року №315 "Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу ".

Наказ Мінагрополітики України від 08 січня 2014 року № 1 "Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу".

Наказ Мінагрополітики України від 30 жовтня 2013 року № 643 "Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу".

Рекомендації щодо створення і державної реєстрації сільськогосподарського кооперативу

 Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи створюються та функціонують на основі Закону України  «Про сільськогосподарську кооперацію» та Закону України   «Про кооперацію».

Загальними  умовами створення  кооперативу є такі:

кооператив створюються його засновниками на добровільних засадах;

засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;

рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами;

чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Державна реєстрація кооперативу  здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і проводиться  у відповідності до вимог  до Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати кооператив необхідно виконати ряд послідовних кроків.

 Передумова

До початку процедури створення кооперативу як юридичної особи, мають бути ініціатори - коло осіб, які такий кооператив бажають створити, та візьмуть на себе не тільки тягар організаційної роботи зі створення кооперативу, а й переконають інших селян у правильності та привабливості їхньої ідеї.

 Крок перший

Погодження з реєстраційним органом   найменування кооперативу. Для того, щоб під час державної реєстрації не виникало проблем з назвою кооперативу, перед тим як готувати та нотаріально завіряти статутні документи  необхідно звернутись до державного реєстратора із заявою про резервування найменування юридичної особи (кооперативу). Після отримання  від державного реєстратора довідки про резервування найменування кооперативу його можна вносити у засновницькі документи.

Крок другий

Проведення установчих зборів СОК,  на які виносяться наступні питання:

  1. Про створення СОК та затвердження  його статуту.
  2. Вибори засновників та голови кооперативу.
  3. Призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу.
  4. Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу. Кооператив може бути зареєстрований  за місцем проживання одного із засновників і підтвердженням її буде ксерокопія його паспорта. Може також бути договір оренди приміщення, де буде розміщений кооператив.

Рішення установчих зборів оформляються протоколом зборів.

Крок третій

Відвідання нотаріуса для засвідчення підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії  протоколу установчих зборів.

Крок четвертий

Подання заяви державному реєстратору. Для проведення державної реєстрації  один із засновників, який уповноважений зборами, повинен особисто подати державному реєстратору наступні документи:

- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації, яка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами;

- копію рішення про створення кооперативу (копію протоколу установчих зборів, завірену нотаріально);

- два примірники статуту кооперативу (підписи засновників нотаріально посвідчені);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору для проведення державної реєстрації кооперативу (копія банківської квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку). Реєстраційний збір перераховується до місцевого бюджету, але його реквізити необхідно уточнити у державного реєстратора.

Особа, яка реєструє кооператив, повинна при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Протягом трьох робочих днів з дня надходження документів державний реєстратор повинен видати свідоцтво про державну реєстрацію кооперативу та  один примірник оригіналу статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації кооперативу.

Крок п’ятий

Засвідчити у нотаріуса 2 копії статуту (які необхідні для відкриття розрахункового рахунку та при постановці на облік в державну податкову інспекцію) та засвідчити  8 копій свідоцтв про державну реєстрацію (для статистики, отримання дозволу на виготовлення печатки, постановки на облік у соцфонди, відкриття р/р та ДПІ).

Крок шостий

Реєстрацію кооперативу  в  обласному управлінні статистики. Для цього необхідно мати:

заяву встановленого зразка (береться в управлінні статистики);

оригінал статуту;

свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копію;

ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів засновників;

квитанцію про сплату реєстраційного збору .

Крок сьомий

Реєстрація кооперативу  в Державній податковій інспекції та різних фондах.

Державна податкова інспекція (необхідно уточнити в своїй ДПІ які необхідно подавати документи), це як правило:

заява встановленого зразка в 2-х екземплярах;

оригінал статуту та нотаріально засвідчена копія;

свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копія;

копія статистичної довідки, засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

протокол установчих зборів, де буде вказано хто голова кооперативу. Якщо призначений бухгалтер – копія наказу про його призначення.

ксерокопії паспортів (4сторінки) засновників та їх ідентифікаційних номерів.

Пенсійний фонд  - заява встановленого зразка, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Служба зайнятості –  заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав. Деякі центри зайнятості  вимагають  копію статуту.

Фонд тимчасової втрати працездатності -  заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Фонд страхування від нещасних випадків - заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок восьмий

Виготовлення печатки.

Крок дев’ятий

Відкриття банківського рахунку. Для цього необхідно підготувати та подати у обраний банк:

заяву про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого зразка;

картку із зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера, якщо він є, завірені нотаріально;

нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію довідки статистики завірену  нотаріально, або органом, що його видав;

копію статуту (нотаріально посвідчена);

копію довідки (форма 4-ОПП), засвідчену податковим органом, про взяття на облік;

довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді;

ксерокопії паспорту та ідентифікаційного  номеру засновників;

копію протоколу установчих зборів.

Крок десятий

Для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – розробка та  прийняття Правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, незалежно від його типу, сфери та  напрямів  господарської діяльності,  зможе бути успішним та самодостатнім  при вирішенні трьох основних проблемних питань, а саме:

Організаційні питання. Враховуючи вкрай низьку соціальну активність сільського населення, на сьогодні особливо важливою складовою успішної діяльності кооперативу є його соціальний капітал, тобто  дієва ініціативна команда (ядро) з членів кооперативу, яка зможе генерувати та впроваджувати в життя нереальні на перший погляд проекти.

Кадрові питання. Підбір  менеджером  майбутнього кооперативу  досвідченого, енергійного оптиміста, який би взяв на себе весь тягар  формування бізнес-програми кооперативу, її виконання при обмежених ресурсах та необмежених бажаннях (сподіваннях)  членів кооперативу - завдання майже не можливе.

Матеріальні питання. Навіть в сучасних, вкрай несприятливих соціально-економічних умовах на селі,  існують  реальні джерела формування матеріально - технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.  Ці джерела та механізми їх залучення, як правило, залежать від типу сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, цільової групи сільськогосподарських товаровиробників, які виявили бажання об'єднатися, напрямів та видів майбутньої діяльності.

Основними джерелами формування майна кооперативу є:  вступні внески членів кооперативу; паї та додаткові  паї членів кооперативу; паї та додаткові  паї  асоційованих членів кооперативу; цільові внески членів кооперативу; фінансові позички, кредити; товарні кредити; майно, добровільно передане кооперативу його членами; кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; кошти, що  надходять  від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошові та майнові пожертвування,  благодійні внески, гранти, безоплатна  технічна  допомога  юридичних і фізичних осіб,  у тому числі іноземних; фінансова допомога, в тому числі від держави;  лізинг; оренда основних засобів; ресурси  сільськогосподарських підприємств; ресурси споживчої кооперації; інші надходження, не заборонені законом. Основним та найбільш реальним джерелом формування майна кооперативу є пайові внески. Пайові внески можуть сплачуватися майном, майновими правами та/або грішми.

 ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ (документ pdf)

Пов'язані статті